Đăng ký tham dự hội thảo dành cho người Việt Nam

[Vietnamese]

Các tác giả và người tham dự là người Việt Nam, đang công tác tại các cơ quan ở Việt Nam sẽ có mức phí ưu đãi.

Vui lòng liên lạc email: thuttv@soict.hust.edu.vn hoặc điện thoại 04.38684946 (Mrs. Thu)